Nota prawna

Dostęp i korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza bezwarunkową akceptację zasad jej użytkowania. W przypadku braku zgody na stosowanie poniższych zasad, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony.

Cała zawartość niniejszej strony internetowej jest własnością i podlega kontroli JNTL Consumer Health (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000032 278, kapitał zakładowy w wysokości 39.751.500 zł, NIP 113-00-20-467. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość niniejszej strony internetowej jest chroniona przez prawa autorskie w Polsce i na całym świecie.

Użytkownik ma prawo kopiować treści umieszczone na niniejszej stronie internetowej tylko i wyłącznie dla osobistego użytku w celach niekomercyjnych. Jakiekolwiek wprowadzanie zmian i dalsze powielanie są zabronione. Zabrania się powielania lub wykorzystywania zawartości strony w każdy inny sposób.

JNTL Consumer Health (Poland) sp. z o.o. będzie, w miarę możliwości, aktualizować informacje, podawane na niniejszej stronie internetowej, nie udziela jednak gwarancji, że wszystkie materiały są dokładne, aktualne i wyczerpujące w zakresie podawanych informacji.

JNTL Consumer Health (Poland) sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności (za decyzje podejmowane przez użytkowników na podstawie informacji zawartych na stronie, za skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych ze strony, bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez użytkowników lub osoby trzecie straty, szkody, doznaną krzywdę, ani inne negatywne skutki wynikające z dostępu użytkownika do tej strony internetowej lub jego braku.

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki lub odnośniki do innych stron. JNTL Consumer Health (Poland) sp. z o.o. nie jest odpowiedzialne za treść stron, do których te linki/odnośniki prowadzą i nie ponosi odpowiedzialności za zawarte tam treści, ani ich wykorzystanie przez użytkownika. Wszelkie łącza do innych stron podane są wyłącznie dla wygody użytkowników niniejszej strony internetowej.

Wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe, szata graficzna oraz inne prawa własności intelektualnej, takie jak patenty lub wzory przemysłowe, wykorzystane lub przedstawione na niniejszej stronie są zastrzeżone oraz chronione prawem w Polsce i na całym świecie. Zabrania się wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody JNTL Consumer Health (Poland) sp. z o.o. wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Żadne informacje przekazywane przez użytkownika strony, w tym pytania, uwagi, sugestie lub podobne informacje dotyczące strony, produktów lub działalności JNTL Consumer Health (Poland) sp. z o.o., nie będą traktowane jako informacje poufne, a JNTL Consumer Health (Poland) sp. z o.o. nie będzie posiadać jakichkolwiek zobowiązań w odniesieniu do tego rodzaju informacji („Materiały”). W przypadku zamieszczenia przez użytkownika Materiałów na stronie, użytkownik gwarantuje i oświadcza, że korzystanie z  Materiałów przez JNTL Consumer Health (Poland) sp. z o.o. lub osoby trzecie nie będzie naruszać żadnych praw użytkownika ani praw osób trzecich. Zamieszczając na stronie Materiały lub w inny sposób przekazując je, użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść i informacje w nich zawarte, włączając w to ich prawdziwość i dokładność. Z chwilą zamieszczenia Materiałów na stronie, użytkownik udziela JNTL Consumer Health (Poland) sp. z o.o. oraz spółkom z korporacji Johnson & Johnson nieodpłatnej licencji do korzystania z Materiałów w nieograniczonym czasie i przestrzeni na następujących polach eksploatacji: utrwalanie lub zwielokrotniania dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do obrotu w kraju lub za granicą, użyczanie lub najem oryginału lub egzemplarzy, rozpowszechnianie utworu, w tym jego publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie w każdy sposób i każdą techniką, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Równocześnie użytkownik udziela JNTL Consumer Health (Poland) sp. z o.o. i spółkom z korporacji Johnson & Johnson prawa do wykonywania i zezwalania osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych i autorskich praw osobistych do utworów zawartych w Materiale oraz do korzystania z takich utworów bez podawania nazwiska twórcy. Użytkownik udziela zgody na korzystanie przez JNTL Consumer Health (Poland) sp. z o.o. i spółki z korporacji Johnson & Johnson przez nieograniczony czas ze wszelkich informacji, pomysłów, koncepcji, know-how i technik zawartych w Materiałach w dowolnym celu, w tym między innymi w celu opracowywania, wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wykorzystujących tego rodzaju informacje oraz w materiałach promocyjnych JNTL Consumer Health (Poland) sp. z o.o. i spółek z korporacji Johnson & Johnson. Z tego tytułu, jak również z tytułu udzielenia licencji określonej powyżej, użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia.

Wszelkie dane osobowe przekazywane za pomocą niniejszej strony internetowej przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Johnson & Johnson Poland zastrzega sobie prawo do usuwania, zmiany lub powiększania zawartości tej strony w jakimkolwiek czasie i z jakiegokolwiek powodu, bez uprzedniego powiadomienia.

Strona przeznaczona jest dla mieszkańców Polski.