• ACTIVESTOP® Warunki i postanowienia

  Witamy na stronie programu ACTIVESTOP® . Niniejsza strona internetowa jest własnością firmy McNeil Healthcare (UK) Limited („McNeil Healthcare”). Wszystkie informacje dostępne na tej stronie służą jedynie celom edukacyjnym i nie mogą być stosowane zastępczo do porady udzielonej przez wykwalifikowany personel medyczny.

  Należy zapoznać się z całością treści regulaminu Warunki Korzystania przed wejściem i korzystaniem z tej strony. Wejście i/lub korzystanie z tej strony jest równoznaczne z potwierdzeniem przeczytania, zrozumienia i wyrażenia zgody na treści zawarte w dokumencie Warunki Korzystania. W przypadku braku zgody na treści zawarte w dokumencie Warunki Korzystania, zabrania się wchodzenia i/lub korzystania z niniejszej strony.

  1. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

  Informacje zawarte na niniejszej stronie służą jedynie celom edukacyjnym. Wejście na tą stronę i/lub korzystanie z informacji na niej zamieszczonych podlega Warunkom Korzystania. Wejście i korzystanie z niniejszej strony jest równoznaczne z zaakceptowaniem, naszej Polityki Prywatności oraz Informacji Prawnych.

  2. Treść

  W zakresie dozwolonym przez prawo, firma McNeil Healthcare będzie dokładać wszelkich starań by zamieszczane na tej stronie informacje były precyzyjne i aktualne, nie składa jednak żadnych gwarancji ani zapewnień, że wszystkie materiały będą precyzyjne, aktualne i wyczerpujące. Użytkownik wyraża zgodę, na to że wejście i korzystanie z niniejszej strony i treści na niej zawartych odbywa się na jego własne ryzyko. Firma McNeil Healthcare zrzeka się składania wszelkich gwarancji wyrażonych lub domniemanych, w tym gwarancji zadowalającej jakości lub przydatności do określonego celu. W zakresie dozwolonym przez prawo, ani firma McNeil Healthcare, ani jakakolwiek strona zaangażowana w tworzenie, produkowanie lub dostarczanie niniejszej strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym bez ograniczeń – bezpośrednie, przypadkowe, wynikowe, pośrednie lub odszkodowania karne, spowodowane wejściem, użytkowaniem lub niezdolnością do użytkowania niniejszej strony, lub jakimikolwiek błędami lub pominięciami treści na niej zawartych. Powyższe ograniczenie dotyczy odpowiedzialności za straty spowodowane wirusami, które zainfekowały sprzęt komputerowy użytkownika.

  3. Prywatność

  McNeil Healthcare szanuje prywatność użytkowników swojej strony. Prosimy odnieść się do naszej Polityki Prywatności, która wyjaśnia prawa i obowiązki użytkowników odnośnie informacji zamieszczanych na niniejszej stronie internetowej.

  4. Koszt i warunki komunikacji

  Użytkownik potwierdza, że dostęp do Programu może uwzględniać opłatę komunikacyjną naliczaną przez strony trzecie (dotyczy form komunikacji takich jak wiadomości SMS, koszt dostarczenia sygnału internetowego, linii naziemnej lub opłat telefonicznych). Za pokrycie tych opłat odpowiada użytkownik. Nie naliczamy opłaty za dostarczanie wiadomości e-mail lub SMS. Prosimy jednak sprawdzić u swojego operatora sieci internetowej lub telefonicznej jakie opłaty mogą zostać naliczone za otrzymanie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS, które będziemy dostarczać w ramach Programu.

  5. Strony internetowe i linki osób trzecich

  Niniejsza strona może zawierać linki lub odniesienia do innych stron internetowych, znajdujących się poza nasza kontrolą i będących własnością osób trzecich. Takie linki zamieszczone są tylko dla wygody użytkownika. Podobnie niniejsza strona może być odwiedzana za pośrednictwem linków stron trzecich, które pozostają poza kontrolą firmy McNeil Healthcare. Firma McNeil Healthcare nie składa żadnych gwarancji ani zapewnień, odnośnie precyzyjności aktualności i kompletności wszelkich informacji zamieszczonych na takich stronach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia będące wynikiem zamieszczonych tam treści lub informacji. Zamieszczenie linku do strony jakiejkolwiek strony trzeciej nie oznacza poparcia jej przez firmę McNeil Healthcare.

  6. Informacje medyczne

  Niniejsza strona zawiera ogólne informacje dotyczące różnych schorzeń i sposobów ich leczenia. Informacje te zamieszczone są wyłącznie dla celów informacyjnych i nie mogą być stosowane zastępczo do porady udzielonej przez lekarza lub inny wykwalifikowany personel medyczny. Dodatkowo, informacje zawarte na tej stronie nie powinny być wykorzystywane do diagnozowania stanu zdrowia lub problemów związanych ze sprawnością fizyczną. Wszelkie decyzje dotyczące leczenia i postępowania z jakimikolwiek schorzeniami powinny być podejmowane po konsultacji z pracownikiem służby zdrowia, po zapoznaniu się z osobistą historią choroby danego pacjenta i stosownymi okolicznościami. Wszyscy użytkownicy niniejszej strony powinni skontaktować się ze swoim lekarzem lub odpowiednim pracownikiem służby zdrowia, jeśli mają jakieś obawy związane ze swoim zdrowiem.

  7. Znaki towarowe

  Nazwa i znak McNeil Healthcare, nazwa i znak NICORETTE® oraz nazwa i znak NICORETTE® ACTIVESTOP® są znakami towarowymi firmy McNeil Healthcare i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody McNeil Healthcare. Wykorzystanie lub niewłaściwie wykorzystanie tych znaków towarowych lub jakichkolwiek innych materiałów, z wyjątkiem tych wyraźnie tu określonych, jest wyraźnie zabronione i może stanowić naruszenie prawa autorskiego, prawa znaków towarowych, prawa o pomówieniu i zniesławieniu a także praw i ustaw dotyczących komunikacji. Jednocześnie informujemy, że firma McNeil Healthcare czynnie i z pełną surowością egzekwuje swoje prawa do własności intelektualnej w pełnym zakresie przewidywanym przez prawo.

  8. Prawa autorskie

  Wszystkie treści zawarte na tej stronie objęte są ochroną prawa autorskiego. © 2011 McNeil Healthcare (UK) Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania jakichkolwiek treści zawartych na tej stronie do celów innych niż dla osobistego użytku w celach niekomercyjnych z przy poszanowaniu prawa autorskich lub innych praw własności. Dalsze powielanie, reprodukowanie lub rozprowadzanie tych treści jest zabronione. Z wyjątkiem wyraźnie określonych powyżej przypadków, zabrania się użytkownikom kopiowania, udostępniania, ściągania, rozpowszechniania, modyfikowania, przetwarzania, ponownego publikowania lub retransmitowania jakichkolwiek informacji, tekstów lub dokumentów zamieszczonych na tej stronie, lub jakichkolwiek jej elementów, na jakimkolwiek nośniku elektronicznym lub wydruku; a także tworzenia dzieł pochodnych opartych na tych obrazach, tekstach lub dokumentach, bez wyraźnej pisemnej zgody McNeil Healthcare. Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako udzielenie jakichkolwiek praw własności w stosunku do jakiegokolwiek patentu lub znaku towarowego McNeil Healthcare przez domniemanie, zarzut (ang. estoppel) lub w inny sposób.

  9. Nie obowiązuje tam, gdzie jest to zabronione przez prawo.

  Niniejsza strona i jej zawartość jest zgodna z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Wielkiej Brytanii. Mimo że treści zamieszczone na tej stronie są dostępne dla użytkowników spoza Wielkiej Brytanii, przeznaczone są do użytku wyłącznie przez obywateli Wielkiej Brytanii. Inne kraje mogą być objęte prawem, wymogami i zasadami praktyki lekarskiej, które różnią się od tych obowiązujących w Anglii i Walii. McNeil Healthcare zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do Programu ActiveStop dowolnym osobom, obszarom geograficznym lub systemom prawnym.

  10. Prawo właściwe

  Warunki Zgody na Korzystanie i korzystanie ze strony przez użytkownika podlegają przepisom prawa Anglii i Walii.

  11. Różne

  Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub nieegzekwowalny, postanowienie takie powinno być oddzielone bez wpływu na egzekwowalność wszystkich pozostałych postanowień. McNeil Healthcare zastrzega sobie prawo do zmieniania lub usuwania treści zawartych na tej stronie w dowolnym momencie, według własnego uznania.

  © 2011 McNeil Healthcare (UK) Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Drukuj